Obchodní podmínky Suntea - Váš šálek čaje
Suntea - Váš šálek čaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.suntea.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  

Kontaktní údaje

Název: Suntea s.r.o.
Sídlo: Husova 523/30, 370 05 České Budějovice

IČ: 05616026
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložku 25563 (výpis z obchodního rejstříku).

Telefon: +420 732 657 317
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontaktní adresa: Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
Seznam provozoven: Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
Provozní doba: Pondělí - Pátek 6:30 - 15:30 hod. (Provozní doba není výdejní doba e-shopu !)

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Maloobchodní (MO) ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijímané způsoby platby:

- předem převodem na bankovní účet č. 56160265/2010 vedený u FioBank
- na dobírku

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Doručování zboží pro maloobchod

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Přepravní podmínky v rámci ČR pro maloobchod:

SLUŽBA OBJEDNÁVKY
  do 1.300 Kč včetně DPH nad 1.300 Kč včetně DPH
Přepravní společnost GEIS  
dobírka 100 Kč včetně DPH zdarma
platba předem 65 Kč včetně DPH zdarma
 Osobní odběr
balné    35 Kč včetně DPH zdarma

To znamená, nakoupíte-li zboží nad 1300,- doručíme Vám ho vždy zdarma.

GEIS - Rychlé a pohodlné doručení baliku k Vám domů. Prostřednictvím SMS se dozvíte v jakém časovém rozmezí bude Váš balík doručen.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu uplatnit.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy pro maloobchod

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.  Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. 
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě, jedná-li se o zboží potravinářského charakteru, nesmí být porušen obal tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci zboží.

Vzor pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
  
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v  24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
 
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 
 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

Formulář o uplatnění reklamace si můžete stáhnout zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa k tomu určenému. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. 
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů  

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: Suntea s.r.o.

Sídlo: Husova 523/30, 370 05 České Budějovice

IČ:05616026

DIČ:CZ05616026

Telefon:732657317

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa je schodná se sídlem společnosti.
 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo,v případě firemních zákazníků IČ,DIČ.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a)     smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, zasilatelská adresa, e-mail,telefonní číslo
b)     provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
c)   smluvní firmě zpracovávající účetnictví

 Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu, v případě firmních zákazníků IČ, DIČ, telefon, e-mail. 
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu,IČ, DIČ, telefon, e-mail.  

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a)     na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b)     na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c)     na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
d)     na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e)     na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f)      vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá. Údaje budou předány elektronicky, nebo osobně. V případě požadavku na jiný způsob předání, případné náklady s tím spojené hradí kupující. 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 
 
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
 
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 31. října 2018.


Velkoobchodní (VO) obchodní podmínky (OP):


Registrace:

V případě odběratelů, kteří nakupují zboží za účelem dalšího prodeje, můžou být tito zařazení do kategorie velkoobchodu. Přiřazení do této kategorie není automatické a dodavatel (Suntea s.r.o.) toto může odmítnout, nebo kdykoli po oznámení změnit. K vytvoření VO účtu je potřeba registrace na našich webových stránkách v sekci registrace.

Objednávka:

Dodavatel nezaručuje dostupnost všeho zboží v nabídce.
Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů.
Dodavatel si v případě nestandartního množství zboží v objednávce vyhrazuje právo po vzájemné domluvě požadovat uhrazení zálohy předem.
Dodavatel má právo z jakéhokoli důvodu odmítnout vykrytí části, nebo celé objednávky. O tomto bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Obrázky směsí a surovin jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu.
V případě objednávek baleného zboží v 50g, či menších sáčcích, je minimální VO odběr 5ks od druhu. V případě objednávky menšího množství, bude účtována maloobchodní (MO) cena.
Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy. Celková minimální VO objednávka je 1000,- Kč (Do hodnoty objednávky se nezahrnuje obalový materiál - sáčky, etikety, klipy). V případě objednávky nižší než 1000,- Kč bude zboží účtováno v MO cenách.

Platba a dodání zboží - tuzemsko

Platba je dobírkou, není-li předem dohodnuto jinak.

 

Přepravní podmínky v rámci ČR pro velkoobchod:

SLUŽBA OBJEDNÁVKY
  do 3.000 Kč bez DPH nad 3.000,-  Kč bez DPH
Přepravní společnost GEIS  
dobírka 83 Kč bez DPH zdarma
platba předem 54 Kč bez DPH zdarma
 Osobní odběr
balné    29 Kč bez DPH zdarma

Do hodnoty objednávky pro poštovné zdarma se nezahrnuje obalový materiál (sáčky, etikety, klipy). K expedici zboží dochází průměrně 2. či 3. pracovní den po přijetí objednávky. Datum dodání nelze deklarovat. 

Platba a dodání zboží - zahraničí

Ceny zboží budou přepočteny dle aktuálního kurzu ČNB ke dni expedice.

Dopravné a balné do zahraničí bude kalkulováno individuálně.

 

Trvanlivost a reklamace

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Zboží není možné vrátit do 14ti dnů bez udání důvodu u zboží splňující paragraf 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb,. Občanského zákoníku. 

Minimální trvanlivost se liší u jednotlivých produktů a pohybuje se od 365 - 730 dní od data výroby.
 
Reklamace bude po nahlášení e-mailem nebo telefonicky vyřešena pro maximání spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit, či zaslat zpět na adresu dodavatele k posouzení závadnosti. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

Pakliže není uvedeno jinak, jsou VO podmínky totožné s MO.

Společnost Suntea s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.Tato vstupují v platnost v okamžiku uveřjnění. Objednávky odeslané před změnou OP se řídí podmínkymi platnými v době objednávky.

 

 

0

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.